چه باید بکنید هنگامی که پروژه ای که روی آن کار میکند دیگر برایتان جذاب نیست

در این بخش آخرین مقاله های اضافه شده به سایت قرار داده میشود تا شما بتوانید از جدیدترین مقاله ها ، خیلی سریع اطلاع کسب کنید .

آیا پروژه ای که روی آن کار می کنید دیگر برایتان جذاب نیست؟

آیا پروژه ای که روی آن کار می کنید دیگر برایتان جذاب نیست؟

الهام و شوق و هیجان نان روزانه طراحان است . بدون آنها ما طراحان فرو میریزیم ، پژمرده می شویم و کم کم از بین میرویم. ولی مشکل الهام و شوق این است که احساساتی زودگذرند . میایند و بعد میروند. به همان سر...